Konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos,

Ievads 1.

  • Eksporta veiksmes pamatā – īstā niša un tirgus daudzveidība - facebooks.lv
  • Piekabes binārā opcijas
  • Covid turpina graut globālo ekonomiku / Raksts / facebooks.lv
  • Far East - Latvian translation – Linguee
  • Eksporta veiksmes pamatā — īstā niša un tirgus daudzveidība Pievienots:
  • Bitcoin maku reģistrācija
  • EUR-Lex - DC - LV
  • Signāli bināro opciju video

Aviācijai ir būtiska loma Eiropas ekonomikā, gan ES iedzīvotājiem, gan rūpniecībai. Kā izklāstīts Komisijas Pēdējās divās desmitgadēs, likvidējot vēsturiskos šķēršļus, ES ir pārveidojusi un integrējusi valstu sadrumstalotos aviācijas tirgus par lielāko vienoto un visatvērtāko reģionālās aviācijas tirgu pasaulē.

Pakalpojumi

Taču Eiropu globālā krīze skārusi smagāk nekā citus reģionus, un tās starptautisko konkurētspēju, it īpaši aviosabiedrību konkurētspēju, apdraud vairākas atšķirīgas problēmas.

Šajā paziņojumā norādīts, ka ES ārējās aviācijas politikai vajadzīga būtiska un ātra transformācija, lai atrisinātu minētās problēmas. Eiropai ir jāsaglabā spēcīga un konkurētspējīga aviācijas nozare globālā tīkla centrā, kas savieno ES ar pārējo pasauli.

Mums pienācīgi jāatspoguļo aviācijas nozares vispārējā stratēģiskā nozīme, ES pārvadātāju, lidostu, vienkārši ienākumi internetā 1 337 un pakalpojumu sniedzēju īpašā loma attiecībā uz izaugsmi, nodarbinātību un lielo ieguldījumu, ko aviācijas nozare var dot ES izaugsmes stratēģijā "Eiropa " konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos Eiropas ekonomikas atveseļošanā.

Eiropas aviosabiedrības ir šo konkurences problēmu risināšanas avangardā, un konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos cīnās par izdzīvošanu smagā starptautiskā tirgus situācijā[3], ko raksturo konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos tiesiskie regulējumi un kultūras, divpusēji gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi, kas ierobežo pieeju tirgum, kā arī konkurence, ko trešās valstīs bieži vien izkropļo negodīgas subsīdijas vai prakse, piemēram, pārlidojošo reisu ierobežojumi.

Šajā paziņojumā tiek izvērtēts progress, kas sasniegts kopš Komisijas Tajā uzmanība pievērsta "klasiskajiem" starptautisko aviācijas attiecību un nolīgumu aspektiem, bet aplūkoti arī vairāki citi svarīgi aspekti ar spēcīgu starptautisku dimensiju, kam ir arvien nozīmīgāka loma tirgus izaugsmē un mūsu vispārējā konkurētspējā, piemēram: Eiropas vienotās gaisa telpas un ar to saistītā tehnoloģijas pīlāra SESAR Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības pētniecība pilnveidošana; Eiropas drošības politika un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras EASA augošā starptautiskā loma, divpusēji aviācijas drošības nolīgumi BASAkā arī tehniskā sadarbība; Eiropas Aviācijas drošības politika, kuras mērķis ir novērst nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas jomā, un Eiropas lidostu un infrastruktūras politika, kam ir jānodrošina dzīvotspējīga un ekonomiski izdevīga infrastruktūra.

Veicot pārskatīšanu un stiprinot ES ārējo aviācijas politiku, šie svarīgie elementi pilnībā jāņem vērā. Lai arī paziņojumā secināts, ka Eiropas aviācijai steidzami vajag spēcīgāku sistēmu, kurā sekmīgi var attīstīties godīga un atklāta konkurence, un to var nodrošināt ar daudz saskaņotāku Eiropas pieeju ārējām attiecībām aviācijas nozarē.

Eiropas patērētāju un nozares konkurētspējas interesēs ir politiska gatavība turpināt ES līmeņa sarunas, kuru pievienotā vērtība un ekonomiskie ieguvumi ir pierādīti. ES ir jāizmanto visi pieejamie instrumenti, tostarp Padomes pilnvarojums ES līmeņa sarunām ar galvenajiem partneriem, kā arī Eiropas kaimiņvalstīm, un, ja vajadzīgs, efektīvāk jāaizstāvas pret negodīgu praksi.

ES jāuzņemas vadošā loma, lai mainītu starptautiskās īpašumtiesības un kontroles režīmus, kas nodrošinās, ka ES bāzētie globālie pārvadātāji arī nākamajos gados paliek starptautiskā tīkla ievērojami dalībnieki.

To darot, mums vienmēr jāatceras, ka mēs ne tikai vēlamies stiprināt konkurenci visā Eiropas aviācijas vērtībķēdes garumā un visos tās elementos, bet to darām galapatērētāju interesēs. Sasniegumi kopš ES ārējās aviācijas politikas pēdējo septiņu gadu sasniegumi, kuru pamatā ir trīs galvenie pīlāri — juridiskas noteiktības atjaunošana, kopējas gaisa telpas ar kaimiņvalstīm radīšana un visaptveroši nolīgumi ar galvenajiem partneriem — ir izklāstīti pielikumā.

Īsāk sakot, tie ir ievērojami. Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu saskaņotas darbības rezultātā juridiskā noteiktība ir atjaunota ar gandrīz divpusējiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumiem ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Stabils progress ir panākts, paplašinot kopējo gaisa telpu, tajā iekļaujot osmas indikators binārām opcijām, līgumi jau parakstīti ar Rietumbalkānu valstīm, Maroku, Jordāniju, Gruziju un Moldovu.

ienesīga bināro opciju tirdzniecības sistēma

Pašlaik notiek sarunas par vēl citiem nolīgumiem. Ekonomiskie ieguvumi no pirmajiem nolīgumiem ar Rietumbalkānu valstīm un Maroku periodā no Kopš Taču ir skaidrs, ka progress nav bijis tik ātrs un plašs, kā būtu vajadzīgs.

binārā opcijas prēmija

Pāreja no situācijas, kad starp ES dalībvalstīm un partnervalstīm pastāv tikai divpusējas attiecības, uz situāciju, kad vienlaikus ir gan divpusējas, gan ES līmeņa attiecības, reizēm ir radījusi neskaidrības partnervalstīm, un ES intereses ne vienmēr ir bijušas vislabākajā veidā definētas un aizstāvētas. Tāpēc jāturpina ES līmenī saskaņot centienus starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm, kā arī sadarboties ar nozares ieinteresētajām personām. Pārmaiņas un problēmas, ar kurām saskaras pasaules aviācijas kopiena, ir ļāvušas ES uzņemties vadošo lomu, īstenojot visaptverošu un saskaņotu starptautisko aviācijas politiku skatīt turpmāk.

Tomēr joprojām dominē fragmentācija pa valstīm, vispārējs vienotības un ES līmeņa solidaritātes trūkums.

Vēl nav pabeigta visaptveroša ES kopējā ārējā aviācijas politika; vēl joprojām notiek pārāk liela pakļaušanās valstu interesēm un paļaušanās uz ad hoc iniciatīvām, kuru pamatā ir atsevišķas pilnvaras sarunām.

Nesen papildu faktors bija daudzu starptautisko partneru reakcija uz aviācijas iekļaušanu ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā. Tomēr, ņemot vērā, cik nozīmīga ir ekonomika ar samazinātām oglekļa emisijām, ilgtspējīgu aviācijas attīstību ES uzskata par ārējo attiecību politikas — gan divpusējas, gan globālas ar ICAO starpniecību — svarīgu aspektu. Reakcija uz ES ETS pierāda turpmākas sadarbības nepieciešamību jautājumos par klimata pārmaiņām, lai novērstu šķēršļus un palielinātu savstarpēji izdevīgas sadarbības iespējas.

ES stingri atbalsta un atkārtoti pauž vēlmi vienoties ICAO par globālu pieeju jautājumam par aviācijas emisijām, lai nodrošinātu aviācijas nozares ilgtspējīgu attīstību. Pēdējo septiņu gadu laikā sasniegtais liecina par labu progresu, bet, protams, tas nav pietiekami. Ļoti dinamiskajā un ātri mainīgajā pasaules aviācijas jomā nepārtraukti parādās jaunas problēmas. Turklāt šīs problēmas aizvien biežāk ir pasaules mēroga, kas apliecina, ka ir vajadzīga kopīga ES reakcija, ņemot vērā, ka ES dalībvalstu konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos risinājumus ir ļoti grūti panākt.

Tagad ir pienācis laiks ES aviācijas ārējai politikai un tās redzējumam spert būtisku soli uz priekšu.

52012DC0556

Politikas pārskatīšana un modernizēšana ir steidzama. Nesaskaņotas tirgu liberalizācijas temps ES dalībvalstu līmenī ar noteiktām trešām valstīm ir tāds, ka, ja nerīkosimies tagad, lai izveidotu vērienīgāku un efektīvāku ES ārējo politiku, tad pēc dažiem gadiem var būt par vēlu. Turklāt dalībvalstu acīmredzamie nodomi turpināt piešķirt divpusējas gaisa satiksmes tiesības trešām valstīm bez samērīgas atdeves vai ievērojamās ES līmeņa sekas varētu būt veicinošs faktors.

Turklāt nav gūti pietiekami panākumi cīņā pret īpašumtiesību un kontroles ierobežojumiem. Tas draud apturēt globālās nozares attīstību un liegt ES pārvadātājiem svarīgus jaunus kapitāla avotus.

Linguee Apps

Ir svarīgi paplašināt ES līmeņa sarunu jomu, lai attiecinātu to uz vairākiem galvenajiem aviācijas nozares partneriem, kuru nozīme aizvien pieaug. Galvenās problēmas globālās aviācijas strauji mainīgajā vidē 2. Tirgus tendences vidēji ilgā un ilgā laika posmā Gaisa transports gandrīz ir kļuvis par iegūtām tiesībām, kas tiek uzskatītas par pašsaprotamām ES un visā pasaulē.

Mēs nevaram atļauties ierobežot mobilitāti, jo savienojamība ir konkurētspējas galvenais elements. Jaunietekmes ekonomikas saprotamu iemeslu dēļ ļoti cenšas uzlabot gaisa transporta pieejamību, un pakāpeniska pārtikušāku iedzīvotāju parādīšanās šajos tirgos ievērojami palielinās pieprasījumu pēc gaisa transporta.

Sagaidāms, ka pasaulē vidusšķira līdz Neraugoties uz pašreizējo ekonomisko krīzi, paredzams, ka globālais gaisa transports ilgtermiņā līdz Pieprasījumu pēc gaisa transporta galvenokārt veicina ekonomiskā izaugsme un labklājība. Puse no pasaules jaunās satiksmes nākamajos 20 gados būs uz Āzijas un Klusā okeāna reģionu, no tā vai tā robežās, kas tādējādi apsteigs pašreizējo līderi ASV pasaules gaisa satiksmes tirgū, līdz Sakarā ar pieaugumu, kas ir zemāks par vidējo, lielākajā daļā reģionu ES pārvadātāji zaudēs tirgus daļas par labu trešo valstu aviācijas uzņēmumiem.

ES pārvadātāju tirgus daļa Paredzams, ka līdz Šī tendence nozīmē, ka, ja nekas netiks darīts, tad Eiropas aviosabiedrības būs mazāk spējīgas dot labumu un izaugsmi Eiropas ekonomikai.

Tajā pašā laikā trešo valstu gaisa pārvadātāji ir nostiprinājuši savu stāvokli pasaulē. Piemēram, visstraujākais reģionālās satiksmes pieaugums pasaulē varētu būt Tuvajos Austrumos, kur reģiona aviosabiedrības līdz

algobita binārās opcijas

Arī lasīts