Reālas iespējas, novērtējot biznesa vērtību

Precīza izmaksu sadale Vienkārša un pārskatāma. Dažādi pielāgojami datu skati nodrošina iespēju izsekot izmaksu plūsmu visos uzņēmuma modeļu līmeņos, un iegūt vizuālu priekšstatu un skaidru izpratni, kā patiesībā tiek tērēti resursi un kā rodas izmaksas. Atbalsta arī uz laiku balstītu izmaksu aprēķināšanas metodes Time-driven ABC pielietošanu un nodrošina iespēju lietotājam izstrādāt savu specifisku izmaksu kalkulēšanas metodi.

Tiesību akts ir zaudējis spēku. Apstiprināt pievienoto Nolikumu par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu uzņēmumu un to mantas novērtēšanu. Noteikt, ka šis nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Satikties ar līdzīgi domājošiem un dalīties savās iecerēs, iespējams šaubās, jautāt padomu, mācīties no cita kļūdām un ļaut sev būt drosmīgam ceļā uz sasniedzamo mērķi. Uzņēmēji ar pieredzi, pašnodarbinātās personas un tādi, kas vēl tikai domā par sava uzņēmuma dibināšanu, šī gada

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. Vispārīgie noteikumi 1. Nolikums par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu reālas iespējas un to mantas novērtēšanu nosaka kārtību, kādā novērtējami privatizējamie valsts un pašvaldību objekti uzņēmumito struktūrvienības un atsevišķi kustamā un nekustamā manta, nosakāma to nosacītā cena un noformējami novērtēšanas rezultāti.

Rēķinu pārdošana kā iespēja atbrīvot apgrozāmos līdzekļus

Šo nolikumu savā darbā privatizācijas procesā izmanto valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisija, novērtējot objektu uzņēmumu kopumā, tā struktūrvienības vai atsevišķi kustamo un nekustamo mantu. Objekta uzņēmuma materiālo un nemateriālo elementu kopību novērtē un cenas nosaka, ievērojot: - mantas reālo esamību un tās faktisko stāvokli, kas nosakāms mantas inventarizācijas procesā; - cenas, kādas ir spēkā novērtēšanas brīdī; - pieaicināto ekspertu slēdziens.

Objekta uzņēmuma novērtēšanas organizēšana 4.

Likumīgās intereses kā personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Privatizējamā objekta uzņēmuma novērtēšanu organizē un veic valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisija tālāk tekstā - «privatizācijas komisija». Privatizācijas komisija atbilstoši Latvijas Republikas likumam «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām»: - pārbauda privatizējamā objekta uzņēmuma organizētās inventarizācijas aktos fiksētās vērtības; - nosaka privatizējamo objektu uzņēmuma nosacīto cenu atbilstoši tirgus nosacījumiem un ekspertu atzinumiem.

Objekta uzņēmuma novērtēšana 6. Novērtējot objektu uzņēmumuņem vērā: 6.

reālas iespējas, novērtējot biznesa vērtību

Privatizējot iznomātu valsts objektu uzņēmumutas tiek novērtēts kā vienots ražošanas kopums, kurā valsts īpašuma daļu aprēķina, no kopējās galīgās nosacītās cenas atskaitot uzņēmumā ieguldīto nomnieku peļņas daļu.

Objekts uzņēmums vienlaicīgi jānovērtē pēc mantas vērtības un peļņas diskontēšanas lieluma.

reālas iespējas, novērtējot biznesa vērtību

Ja tas nav rentabls vai arī ja paredzēts objektu uzņēmumu privatizēt, atsevišķi pārdodot kustamo un nekustamo mantu, īpašuma vērtību pēc peļņas diskontēšanas lieluma nenosaka.

Objekta uzņēmuma novērtēšana pēc mantas vērtības ietver pamatlīdzekļu, apgrozāmo līdzekļu un nepabeigtās celtniecības objektu vērtības noteikšanu: 9. Pilnīgi amortizētus pamatlīdzekļus novērtē, ņemot vērā to izmantošanas reālās iespējas; 9.

reālas iespējas, novērtējot biznesa vērtību

Novērtējot reālas iespējas un ātri nolietojamo inventāru, tiek ievērota grāmatvedības uzskaitē noteiktā kārtība; pārējos apgrozāmos līdzekļus - pēc uzņēmuma grāmatvedības uzskaites datiem novērtēšanas brīdī; 9. Privatizācijas komisija pēc objekta uzņēmuma mantas novērtēšanas aprēķina objekta uzņēmuma nosacīto cenu, reizinot uzņēmuma mantas kopējo vērtību ar korekcijas koeficientiem, kurus, novērtējot objekta uzņēmuma īpatnības, privatizācijas komisija nosaka šādās robežās: darbības profils un attīstības iespējas - 0,1; ražotās produkcijas energoietilpība un materiālietilpība - 0,0; finansiālais stāvoklis un rentabilitāte - 0,3; pieprasījums pēc uzņēmuma ražotās produkcijas darbiem, pakalpojumiem - 0,3; tirgus monopolizācijas pakāpe - 1,4; atrašanās vieta un nodrošinājums ar infrastruktūras elementiem - 0,2; ekspertu slēdzieni ja tādi ir par analoga objekta uzņēmuma celtniecības izmaksu - reālas iespējas ekspertu slēdzieni novērtējot biznesa vērtību nemateriālajiem elementiem - 1,4; citi vērtību ietekmējoši faktori - 0,2.

Pēc peļņas diskontēšanas lieluma novērtējams rentabls objekts uzņēmums kā vienots funkcionējošs saimniecisks komplekss.

reālas iespējas, novērtējot biznesa vērtību

Objekta uzņēmuma nosacīto cenu nosaka, tā biznesa plānā prognozēto 2 gadu vidējo peļņu dalot ar kārtējā gada ilgtermiņa ne mazāk kā 5 gadu depozītu noguldījuma bankas procentu un reizinot ar Privatizācijas komisija salīdzina un izvērtē ar abiem paņēmieniem noteikto objekta uzņēmuma nosacīto cenu un nosaka tā galīgo nosacīto cenu.

Novērtēšanas rezultātu noformēšana Privatizācijas komisija, balstoties uz inventarizācijas datiem, sastāda pamatlīdzekļu, apgrozāmo līdzekļu un nepabeigtās celtniecības objektu novērtēšanas aktus un nosacītās cenas kopsavilkuma aktu 1. Novērtēšanas aktiem pievieno inventarizācijas dokumentus, pieaicināto ekspertu slēdzienus ja tādi iruzņēmuma peļņas diskontēšanas lieluma aprēķinu un privatizācijas komisijas slēdzienu par korekcijas koeficientu.

reālas iespējas, novērtējot biznesa vērtību

Arī lasīts