Ieņēmumi no stratēģijas iespējām.

ieņēmumi no stratēģijas iespējām

nopelnīt naudu caur i

Padomes sēdes protokola Nr. Sončiks, A. Krastiņš, V. Gromule, A. Drulle, M. Dzērvīte, A. Anspoks, J. Liepiņš, Ieņēmumi no stratēģijas iespējām. Skreija, J. Stoļarova, V. Gurkovska, E. Tauriņš Nolēma: 1. Apstiprināt Valsts ieņēmumu dienesta muitas darbības stratēģiju, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus.

 1. Джабба.
 2. Pareizās cenu noteikšanas stratēģijas izvēle - Google Ads Palīdzība
 3. Беккер поспешил переменить тему: - У вас на голове огромная шишка.
 4. Binārā tirdzniecības stratēģija
 5.  Стопроцентный бестселлер.
 6.  Передо мной лежит отчет, из которого следует, что «ТРАНСТЕКСТ» бьется над каким-то файлом уже восемнадцать часов и до сих пор не вскрыл шифр.

Galvenajai muitas pārvaldei kopā ar Sabiedrisko attiecību un Starptautisko attiecību daļām līdz Uzdot Galvenajai muitas pārvaldei kopā ar Sabiedrisko attiecību daļu un Saimniecisko lietu pārvaldi nodrošināt VID muitas darbības stratēģijas poligrāfisko un brošēto darba eksemplāru sagatavošanu, tai skaitā arī dokumenta elektronisko variantu.

Konspektīvo materiālu sagatavot mēneša laikā divās valodās un publicēt laikrakstā " Latvijas Vēstnesis ". VID CA patstāvīgo struktūrvienību vadītājiem un teritoriālo iestāžu direktoriem iepazīstināt savus darbiniekus ar VID muitas darbības stratēģiju. Padomes locekļiem divu nedēļu laikā izskatīt VID stratēģisko plānu Iesniegt VID stratēģisko plānu VID padomes priekšsēdētājs - ģenerāldirektors A. Sončiks Valsts ieņēmumu dienesta muitas darbības stratēģija Ievads Pēdējos gados Latvija veiksmīgi attīsta savu ekonomiku atbilstoši brīvā tirgus principiem.

 • Stratēģija, plāns, pārskati | Valsts ieņēmumu dienests
 • Darbs internetā nav iespējas
 • Finanšu stratēģijas izstrādes procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta konkurētspējīgu produktu ražošanai, iekšējo resursu mobilizēšanai, maksimālai ražošanas izmaksu samazināšanai, peļņas veidošanai un sadalīšanai, efektīvai kapitāla izmantošanai utt.

Latvijai ir liela nozīme reģiona tranzīta kravu kustībā, un tā ir vārti ceļā starp Rietumiem un Austrumiem. Efektīvas transporta infrastruktūras un tirdzniecības attīstība ievērojami ietekmē biznesa aktivitātes.

Tas savukārt nozīmē ārvalstu investīciju iesaisti, ekonomiskus darījumus un valsts ieņēmumu pieaugumu. Valsts ekonomiskās attīstības nosacījumus ietekmē arī Latvijas lēmums iestāties Eiropas Savienībā, pieņemot tās prasības un principus. Tādai attīstībai ir vajadzīga mūsdienīga un labi strukturēta muitas organizācija, kas vienlaikus veicinātu tirdzniecību un uzturētu valsts ieņēmumu efektīvu iekasēšanas sistēmu.

VID attīstības konsultatīvā padome

Šajā nolūkā jābūt skaidrai nākotnes perspektīvai un labi pārdomātam stratēģiskam plānam. Šis dokuments, kas ir apstiprināts VID Padomes sēdē Tajā analizēti muitas dienesta sasniedzamie mērķi un uzdevumi, kā arī noteiktas tā vajadzības un paredzamo pārmaiņu prioritātes. Muitas dienesta uzdevumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienests VID ir valsts pārvaldes institūcija, kas nodrošina valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, kā arī realizē valsts muitas politiku un ieņēmumi no stratēģijas iespējām muitas lietas.

Muitas dienests sastāv no centrālā aparāta - VID Galvenās muitas pārvaldes Galvenā muitas pārvalde - un VID reģionālajām un teritoriālajām muitas iestādēm. Galveno muitas pārvaldi vada direktors, kas vienlaikus ir arī VID ģenerāldirektora pirmais vietnieks.

Galvenajai muitas pārvaldei funkcionāli ir pakļautas VID reģionālās un teritoriālās iestādes - juridiskās personas muitas lietās. Muitas dienests, ko vada Galvenā muitas pārvalde, ir atbildīgs par muitas maksājumu iekasēšanu, kurus piemēro, preces importējot un eksportējot, kā arī par to, lai pāri Latvijas Republikas robežām netiktu nelegāli pārvietotas ievešanai vai izvešanai aizliegtas preces.

Valsts ekonomiskās suverenitātes un iekšējā tirgus aizsardzība Viens no Latvijas Republikas neatkarības garantiem ir tautsaimniecība, kas atbilst Latvijas sabiedrības vajadzībām un organiski iekļaujas pasaules tirgū.

mt binārās opcijas

Tā ir jāaizsargā no negodīgas konkurences, samazinot iespējas veikt nelikumīgas darbības preču apritē. Sabiedrības aizsardzība, kontrolējot konvencionāli aizliegto preču pārvietošanu pāri Latvijas Republikas robežai Narkotiku, psihotropo vielu, prekursoru, stratēģiskās nozīmes preču, kodolmateriālu, ieroču un radioaktīvo vielu kontrole, kad šīs vielas tiek pārvietotas pāri robežai, ir viena no muitas darbības prioritātēm.

Tāpēc muitas dienestam ir jāuzlabo to kontrole, izmantojot jaunākās riska analīzes metodes un aprīkojumu. Pāri Latvijas Republikas robežai pārvietojamo preču un priekšmetu muitas kontroles nodrošināšana Lai atbalstītu uzņēmējdarbību un samazinātu robežšķērsošanas laiku, muitas kontrole vairāk jābalsta uz riska analīzi, kā arī vairāk attīstāma pēcmuitošanas pārbaužu sistēma. Jābūt vienotai un korektai attieksmei no muitas amatpersonu puses pret uzņēmējiem preču uzrādīšanas un deklarēšanas brīdī.

Muitas maksājumu iekasēšana Tuvākajā nākotnē šis ir īpaši svarīgs uzdevums.

Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta muitas darbības stratēģija

Muitai piešķirtais finansējums jāizmanto tā, lai nodrošinātu visu aprēķināto maksājumu iekasēšanu, kā arī jācenšas iekasēt pēc iespējas vairāk attiecībā pret ieguldījumu muitas pamatdarbības finansējumā. Muitai jāpiedalās Valsts ieņēmumu dienestā esošās maksājumu uzskaites sistēmas uzlabošanā.

lielisks oscilators, kā izmantot binārajās opcijās

Ieņēmumi no stratēģijas iespējām pārvietošanas pāri Latvijas Republikas robežai un muitas maksājumu iekasēšanas kārtības nodrošināšana, lai veicinātu ārējās tirdzniecības un tranzīta attīstību Muitas dienests ir atbildīgs, lai muitas maksājumu iekasēšanas un muitas procedūru piemērošanas kārtība būtu viegli saprotama, droša un ātra. Muitai jāvienkāršo procedūras un jāpilnveido muitas atļauju sistēma.

Jāstimulē arī godprātīga muitas maksājumu kārtošana.

Nopelniet USD 37,50 vairāk un vairāk par ClickBank (JAUNI Pasīvie ienākumi 2019!)

Muitas lietās spēkā esošo starptautisko saistību izpilde Viens no muitas dienesta uzdevumiem ir īstenot valsts ārējās tirdzniecības politikas saistības attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem un konvencijām, kā arī, realizējot valsts muitas politiku, ievērot galvenās starptautiskās attīstības tendences ārējās tirdzniecības normu un tiesību jomā. Sadarbība ar ārvalstu muitu administrācijām muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā un profilaksē Muitas dienesta pienākums ir gatavot jaunus un pilnveidot jau esošos savstarpējās sadarbības līgumus un saprašanās memorandus, kā arī ātri un precīzi apmainīties ar tajos paredzētajām izziņām un informāciju, lai sekmīgi atklātu un novērstu muitas noteikumu pārkāpumus.

Sadarbība ar VID struktūrvienībām un citām Latvijas valsts institūcijām, lai novērstu muitas noteikumu pārkāpumus un izvairīšanos no nodokļu nomaksas Muitas dienesta, it īpaši Galvenās muitas pārvaldes, pienākums ir nodrošināt, lai visas valsts institūcijas, kas saistītas ar preču un personu plūsmu pāri robežām, būtu informētas par muitas noteikumiem un atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

Stratēģija, plāns, pārskati

Svarīgi, lai muitas dienests nodrošinātu informācijas pieejamību un sadarbotos ar šīm institūcijām, garantējot vislielāko atdevi un kontroli. Ārējās tirdzniecības un muitas statistikas apkopošana Deklarāciju apstrādes kārtība dod labu iespēju importa un eksporta statistikas datu uzkrāšanai.

Muitas dienests ir atbildīgs par datu precizitāti un to ātru nodošanu LR Centrālajai statistikas pārvaldei. Konsultācijas valsts pārvaldes institūcijām un sabiedrībai Galvenās muitas pārvaldes pienākums ir kā viņi nopelnīs daudz naudas valdības noteiktās muitas politikas realizēšanu.

Galvenajai muitas pārvaldei jāizstrādā ieteikumi muitas procedūru piemērošanā, kā arī jāsniedz konsultācijas par šo procedūru iespējamo ietekmi uz uzņēmējdarbību.

Tai jāziņo arī par grūtībām, ko varētu radīt muitas un nodokļu likumu piemērošana, kā arī jāsniedz ieteikumi par iespējamiem grozījumiem muitas normatīvajos aktos.

VID ierēdņu lēmumu un rīkojumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība Valsts ieņēmumu dienesta attīstības ieņēmumi no stratēģijas iespējām padome turpmāk — padome ir konsultatīva institūcija, kas izveidota Valsts ieņēmumu dienesta stratēģiskā līmeņa attīstības jautājumu izskatīšanai un regulāras sadarbības un viedokļu apmaiņas nodrošināšanai, veicinot nodokļu iekasēšanas pilnveidošanu, labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un Valsts ieņēmumu dienesta darba pilnveidošanu. Padomes sastāvā iekļauti - VID ģenerāldirektors padomes priekšsēdētājsVID ģenerāldirektora vietnieks nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktors padomes priekšsēdētāja vietnieksVID ģenerāldirektora vietnieks, Informātikas pārvaldes direktors, VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas jautājumos, kā arī Ekonomikas ministrijas pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis, Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvis un Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas pārstāvji. Padomes galvenās funkcijas ir: iesaistīties Valsts ieņēmumu dienesta attīstības dokumentu izstrādē, sniedzot priekšlikumus stratēģiskajiem darba virzieniem, izskatīt Valsts ieņēmumu dienesta stratēģijas īstenošanas gaitu un darba pilnveidošanas iespējas; izskatīt jautājumus par uzņēmumu apkalpošanu, starptautisku pakalpojumu piedāvāšanu, godīgas konkurences veicināšanu un jaunu uzņēmumu piesaisti darbībai Latvijā; izskatīt jautājumus par pētniecību, izglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu nodokļu un muitas jomā; izvērtēt iespējas un rast risinājumus sabiedrības viedokļa un attieksmes maiņai par nodokļu nomaksas nozīmīgumu. Valsts ieņēmumu dienesta attīstības konsultatīvās padomes sēdes

Stratēģiskie mērķi Galvenais mērķis turpmāko trīs līdz piecu gadu laikā ir izveidot tādu muitas dienestu, kas atbilstu Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem, nodrošinātu valsts ekonomiskās politikas īstenošanu muitas jomā, aizsargātu Latvijas Republikas muitas teritoriju, tautsaimniecības un sabiedrības intereses, kā arī nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus.

Efektīva resursu izmantošana Svarīgākais un arī dārgākais resurss ir personāls.

 • VID attīstības konsultatīvā padome | Valsts ieņēmumu dienests
 • Pētot bināro opciju video tendenci
 • Mērķa seansu daļa Piezīme Šeit nav norādīta uzlabotā MPK cenu noteikšana, taču varat to izmantot, ja jūs kāda noteikta iemesla dēļ vēlaties cenas iestatīt manuāli, tomēr vēlaties kaut kādā mērā lietot arī cenu noteikšanu izsolei.

Lai nodrošinātu muitas dienesta efektivitāti, lietderību un spēju īstenot valdības noteiktās prioritātes, tiks ieviesta efektīva personāla vadības sistēma, kas nosaka tiesības un atbildību visos līmeņos. Tas nozīmē resursu novirzīšanu uz augstākā riska pakāpes jomām, kā arī personāla mācīšanu un nodrošināšanu ar tehnisko aprīkojumu, lai veiksmīgi darbotos šajās riska sfērās.

kā nopelnīt skaidru naudu tiešsaistē

VID teritoriālo muitas iestāžu vadībai jāzina stratēģiskās prasības un jāplāno to realizēšana. Vadības informācijas sistēmai jāsniedz precīza informācija, lai nodrošinātu skaidru izpratni par Galvenās muitas pārvaldes mērķiem un uzdevumiem. Lai izveidotu optimālo vadības organizatorisko struktūru, Galvenajai muitas pārvaldei jāpārskata pašreizējās funkcijas un daļa kontroles un preventīvo darbību jānovirza reģioniem.

Pareizās cenu noteikšanas stratēģijas izvēle

Galvenās muitas pārvaldes kompetencē paliks darbības stratēģijas veidošana un tās realizācijas kontrole. Tiks risināti jautājumi par neadekvātu atalgojumu un motivācijas trūkumu.

cik nopelna bitkoini

Galvenā muitas pārvalde atzīst, ka darba apstākļi, kā arī ētikas normu neievērošana no darbinieku puses un nepietiekama kontrole, veicina korupciju Latvijas muitas dienestā.

Arī lasīts