Finanšu vadības iespējas

Iegūstamās iemaņas izprot finanšu tirgu attīstības likumsakarības, orientējas valūtas, vērtspapīru un aizņemtā kapitāla tirgu darbībā; veic finanšu plānošanas un finanšu analīzes darbu, novērtē finanšu stāvokli un kapitāla struktūru; nosaka finanšu riskus, prognoze naudas plūsmu un darbības finanšu rezultātus; sagatavo finanšu vadības iespējas projektus.

finanšu vadības iespējas

Karjeras iespējas Programmas absolventi var strādāt par finanšu departamenta vadītājiem, finanšu menedžeriem, galvenājiem grāmatvežiem, finanšu konsultantiem un auditoriem gan biznesā gan finanšu joma gan ārpakalpojumu un konsaltinga kompānijās gan kā individuālais komersants Programmas saturs Īsumā Vispārizglītojošās disciplīnas — loģika un retorika, socioloģija, psiholoģija, filozofija, augstākā matemātika, biznesa komunikācijas un profesionālā etika.

Teorētiskie pamatkursi — mikroekonomika, makroekonomika, menedžments, ekonomiskā statistika, komercorganizācijas ekonomika, publiskās finanses, bankas un naudas sistēma, tiesības pamati, komerctiesība, darba tiesība, elektronisko dokumentu pārvaldība.

finanšu vadības iespējas

Informācijas tehnoloģiju kursi — Lietišķa informātika,informācijas tehnoloģijas, ievāds Big Data, datu analīze un biznesa modelēšana Finanšu disciplīnas — korporatīvas finanses, finanšu plānošana, finanšu menedžments, finanšu analīze, projektu vadība, biznesa novērtēšana, finanšu instrumentu tirgi, risku vadība, investīciju vadība, starptautiskās finanses un finanšu institūcijas. Grāmatvedība, audits un nodokļi — grāmatvedības pamati, finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, nodokļu un nodevas, finanšu pārskatu starptautiskie standarti, audits un iekšējā kontrole, digitalā grāmatvedība.

Programmas mājaslapa bsa.

finanšu vadības iespējas

Vismaz divi centralizēto eksāmenu sertifikāti atbilstoši izvēlētajai studiju programmai vai pēc reflektanta vēlēšanās ar līmeņiem ne zemāk par E vai atbilstošajiem procentu līmeņu robežām.

Centralizētais eksāmens svešvalodā var tikt aizvietots ar starptautisko svešvalodas sertifikātu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr. Aktuālā informācija.

finanšu vadības iespējas

Arī lasīts