Finanšu iespēju būtība,

Finanšu instrumentu tirgus likums

finanšu iespēju būtība

Finanšu izlūkošana ir datu apkopošana un datu analīze par personu veiktiem finanšu darījumiem. Krimināllikuma Kas Latvijā ir vadošā iestāde, kura ir atbildīga par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu?

finanšu iespēju būtība

Kādi ir FID pienākumi? FID pienākumi ir noteikti likuma Būtiski norādīt, ka FID Kriminālprocesa likuma izpratnē nav izmeklēšanas iestāde.

finanšu iespēju būtība

Kas ir finanšu izlūkošana? Finanšu izlūkošanas mērķis ir izprast finanšu darījumu būtību, lai identificētu prettiesiskas darbības, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, korupciju vai kādu citu finanšu iespēju būtība darbību. Informāciju par aizdomīgiem finanšu darījumiem FID iegūst no juridiskām un fiziskām personām aizdomīgu darījumu ziņojumu formā, ziņojumu veidā no ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem, kā arī veicot stratēģisko analīzi.

finanšu iespēju būtība

Kas ir finanšu iespēju būtība iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma un proliferācijas finansēšana? Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir: noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti; šīs darbības veiktas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības; noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšana vai maskēšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti; citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai to realizēšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

finanšu iespēju būtība

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir atzīstamas arī 1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija par tādu atzīstama arī tad, ja Krimināllikumā paredzētais noziedzīgais nodarījums, kura dēļ tieši vai netieši ir iegūti šādi līdzekļi, ticis izdarīts ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija par tādu ir atzīstama neatkarīgi no tā, vai ir konstatēts, no kura noziedzīgā nodarījuma līdzekļi ir iegūti.

finanšu iespēju būtība

Savukārt terorisma finansēšana ir jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tieša vai netieša vākšana vai nodošana ar mērķi tos izmantot vai zinot, ka tie tiks pilnīgi vai daļēji izmantotilai veiktu vienu vai vairākas šādas darbības: terorismu.

Arī lasīts