Ticami ieņēmumi internetā.

Kā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīt uzkrātos ieņēmumus? - BDO

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi

Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka: 1.

Nopelniet 1000 ASV dolāru + Kopēt un ielīmēt attēlus (nav video, nav pārdošanas, nav atsauces...

Noteikumi neattiecas uz likuma 3. Kārtība, kādā novērtē un finanšu pārskatā norāda saņemto valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālo atbalstu finanšu palīdzībuziedojumus un dāvinājumus naudā vai natūrā 3.

ticami ieņēmumi internetā opciju iegādes izmaksas

Sabiedrība finanšu pārskatā atspoguļo jebkuru no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas līdzekļiem sabiedrībai sniegtu finansiālo atbalstu turpmāk arī — finanšu palīdzībakas izpaužas kā saimniecisko labumu sniegšana tieši šai konkrētajai sabiedrībai par to, ka tā pagātnē ievērojusi vai nākotnē ievēros noteiktus nosacījumus, kas attiecas uz tās saimniecisko darbību, vai tādēļ, ka šī sabiedrība atbilst noteiktiem kritērijiem.

Šās nodaļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad: 4.

 1. Звонивший выдержал зловещую паузу.
 2. Eness matrx bināro opciju pārskatiem
 3. Bināro opciju indikators nav pārzīmēts
 4.  Какого черта, - промычал он себе под нос.

Saņemtā valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Ticami ieņēmumi internetā, citas starptautiskās organizācijas vai institūcijas finansiālā atbalsta finanšu palīdzības novērtēšana un norādīšana finanšu pārskatā 5.

No valsts vai pašvaldības budžeta ticami ieņēmumi internetā naudas maksājuma veidā saņemto finanšu palīdzību — subsīdiju izdevumu zaudējumu segšanai vai dotāciju noteiktu valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai — un finansiālo atbalstu, kas izpaužas kā nodokļu arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu vai citu sabiedrības parādu valsts vai pašvaldības budžetam daļēja vai pilnīga norakstīšana, iekļauj ieņēmumos tajā pārskata gadā, kurā saņemta finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts.

No valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtu finanšu palīdzību, kas izpaužas kā tiešais naudas maksājums, norāda bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā, ja saskaņā ar vismaz vienu no šīs finanšu palīdzības devēja noteiktajiem nosacījumiem: 6.

Visa drausmīgā patiesība par naudas pelnīšanu internetā! Kas jums nepieciešams, lai varētu pelnīt naudu kā dizainers Reālais ienākums internetā. Kas jums nepieciešams, lai varētu pelnīt naudu kā dizainers Šodien es nolēmu uzrakstīt godīgu rakstu par tēmu, kā patiešām nopelnīt naudu internetā bez ieguldījumiem iesācējam?

Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norāda arī: 7. Sabiedrība var izvēlēties novērtēt finansiālā atbalsta veidā saņemtu pamatlīdzekļu objektu vai ilgtermiņa finanšu ieguldījumu objektu atbilstoši patiesajai vērtībai, ja: 8.

VID atklāj pārkāpumus gandrīz visos pārbaudītajos interneta veikalos

Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādīto saņemtās finanšu palīdzības vai citā veidā saņemtā finansiālā atbalsta summu iekļauj attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos: 9. Ja no finanšu palīdzības veidā saņemtās naudas iegādāts vai citādi finansiālā atbalsta veidā iegūts zemesgabals vai cits ilgtermiņa ieguldījumu objekts ticami ieņēmumi internetā neierobežotu lietošanas laiku, šādu finansiālo atbalstu iekļauj tā pārskata gada ieņēmumos, kad attiecīgais ilgtermiņa ieguldījumu objekts atsavināts, izņemot gadījumu, ja minēto ilgtermiņa ieguldījumu objektu iespējams tieši saistīt ar kādu citu ilgtermiņa ieguldījumu objektu, kura lietošanas laiks ir ierobežots.

Šādā gadījumā finansiālo atbalstu var iekļaut ieņēmumos pakāpeniski šā cita objekta paredzētajā lietošanas laikā piemēram, ja finanšu palīdzība ir saņemta attiecībā uz zemi ar nosacījumu, ka uz šīs zemes ir jāuzceļ ēka vai būve, tad šādu finanšu palīdzību ir pamatoti atzīt peļņas vai zaudējumu aprēķinā ēkas vai būves derīgās izmantošanas laikā.

ticami ieņēmumi internetā augšupielādējiet video un nopelniet naudu internetā

Ja šo noteikumu 7. Pārskata gada ieņēmumos iekļautās summas norāda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" vai citā ieņēmumu postenī, ja tas precīzāk atbilst saņemtā finansiālā atbalsta būtībai. Eiropas Savienības piešķirto finansējumu, kas izpaužas kā tādu atbalstāmo izdevumu atmaksa pēc projekta īstenošanas, kuri nav saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumu objektu iegādi, izveidošanu vai būvniecību, bet attiecas uz kārtējiem izdevumiem piemēram, izdevumi saistībā ar konsultācijām un dalību izstādēs ticami ieņēmumi internetā misijās vai nodarbināto kvalifikāciju un izglītībusabiedrība iekļauj ieņēmumos tajā pārskata gadā, kad minēto atbalstāmo kārtējo izdevumu atmaksa ir saņemta.

Sabiedrība savā grāmatvedības politikā var paredzēt saņemtā finansiālā atbalsta iekļaušanu ieņēmumos pirms visu šo noteikumu 9. Ja nākamajos gados pēc saņemtā finansiālā atbalsta iekļaušanas bilancē vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā atklājies, ka nav izpildīts kāds no finansiālā atbalsta devēja nosacījumiem un saņemtais finansiālais atbalsts pilnībā vai daļēji jāatmaksā, tad: No fiziskajām un juridiskajām personām saņemto ziedojumu vai kur ātri nopelnīt 50 000 naudā vai natūrā novērtēšana un norādīšana finanšu pārskatā Par dāvinājumu vai ziedojumu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma fiziskas, juridiskas vai citas personas naudas, mantas vai pakalpojuma nodošana bez atlīdzības sabiedrības īpašumā, nosakot vai nenosakot tā izlietošanas mērķi.

Sabiedrība tiešā naudas maksājuma veidā saņemto ziedojumu vai dāvinājumu iekļauj ieņēmumos tajā pārskata gadā, kurā saņemts attiecīgais naudas maksājums, izņemot šo noteikumu Tiešā naudas maksājuma veidā saņemto ziedojumu vai dāvinājumu norāda bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā, ja saskaņā ar vismaz vienu no naudas devēja noteiktajiem nosacījumiem: Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādīto saņemto ziedojuma vai dāvinājuma summu iekļauj attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos, ja par ziedojuma vai dāvinājuma veidā saņemto naudu iegādātā, izveidotā vai uzbūvētā ilgtermiņa ieguldījumu objekta vai ziedojuma vai dāvinājuma veidā saņemtā ilgtermiņa ieguldījumu objekta lietošanas laiks ir ierobežots un: Ja no ziedojuma vai dāvinājuma ticami ieņēmumi internetā saņemtās naudas iegādāts vai citādi ziedojuma vai dāvinājuma veidā iegūts zemesgabals vai cits ilgtermiņa ieguldījumu objekts ar neierobežotu lietošanas laiku, šādu ziedojumu vai dāvinājumu iekļauj tā pārskata gada ieņēmumos, kad attiecīgais ilgtermiņa ieguldījumu objekts atsavināts, izņemot gadījumu, ja minēto ilgtermiņa ieguldījumu objektu iespējams tieši saistīt ar kādu citu ilgtermiņa ieguldījumu objektu, kura lietošanas laiks ir ierobežots.

ticami ieņēmumi internetā papildu ienākumu dators

Šādā gadījumā ziedojuma vai dāvinājuma summu var iekļaut ticami ieņēmumi internetā pakāpeniski šā cita objekta paredzētajā lietošanas laikā piemēram, ja ziedojums vai dāvinājums ir saņemts attiecībā uz zemi ar nosacījumu, ka uz šīs zemes ir jāuzceļ ēka vai būve, tad šādu ziedojumu vai dāvinājumu ir pamatoti atzīt peļņas vai zaudējumu aprēķinā ēkas vai būves derīgās izmantošanas laikā. Ja ziedojumā vai dāvinājumā saņemtas lietas, kuru vērtība nav norādīta kā nosūtīt bitkīnus vai dāvinājuma līgumā vai citā dokumentā, kas apliecina šo lietu ziedojumu vai dāvinājumu, un patiesā vērtība nav zināma to nav iespējams ticami noteiktattiecīgās lietas var uzskaitīt natūrā bez novērtējuma naudas izteiksmēja ziedojuma vai dāvinājuma priekšmets ir: Ja kreditors pilnībā atsakās no sava prasījuma vai atsakās no sava prasījuma noteiktas daļas turpmāk — kreditora parāda samazināšana un kreditora parāda samazinājuma summa nav saistīta ar kreditora mērķi šo summu ieguldīt sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, tad kreditora parāda samazinājums uzskatāms kā dāvinājums un tas jāatzīst kā ieņēmumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā attiecīgajā pārskata gadā.

Ja kreditora parāda samazināšana ir saistīta ar ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu akciju vai daļu skaitu turpmāk — kreditora parāda kapitalizēšanatad summa, kādā notiek kreditora parāda kapitalizēšana, iekļaujama bilances postenī "Akciju vai daļu kapitāls ticami ieņēmumi internetā ". Ja dāvinājuma priekšmets ir apgrūtināts ar parādiem piemēram, ja dāvinājuma priekšmets ir visa dāvinātāja manta un dāvinātājs nav samaksājis parādus, kuri viņam bijuši dāvināšanas laikātad tajā pārskata periodā, kad kļuvis zināms par šādu apgrūtinājumu, bilancē parādu summas apmērā iekļauj attiecīgu uzkrājumu vai kreditoru parādu posteni, bet peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda attiecīgas izmaksas.

Piemērojot likuma Kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda notikumus pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņu, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdu labojumus 3. Notikumi pēc bilances datuma Labvēlīgu vai nelabvēlīgu notikumu pēc bilances datuma, ticami ieņēmumi internetā attiecas uz pārskata gadu turpmāk arī — koriģējošs notikumsfinanšu pārskatā atspoguļo, koriģējot posteņos iekļautās summas vai iekļaujot jaunus posteņus.

Piemēram, uz pārskata gadu attiecas laikposmā starp bilances datumu un gada pārskata parakstīšanas dienu turpmāk — gada pārskata sagatavošanas laikā notikuši šādi koriģējoši notikumi: Šādā gadījumā veic paredzamo saistību ja tādas ir summas korekciju un iegrāmato kreditoru parāda vai, ja precīza saistību summa nav zināma, iegrāmato vai koriģē attiecīgo uzkrājumu summu; Šajā gadījumā izveido vai precizē izveidoto uzkrājumu šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem; Ja samazinājusies ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība piemēram, bankrota procedūras rezultātā izbeigta meitas sabiedrības darbība, neparedzētu apstākļu dēļ gājis bojā pamatlīdzekļu objektsiegrāmato attiecīgā ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtības samazinājuma summu, ticami ieņēmumi internetā, ja šajā laikā pārdoti krājumi par cenu, kas ir zemāka par attiecīgo krājumu pašizmaksu, šo informāciju ņem vērā, nosakot krājumu neto pārdošanas vērtību pārskata gada beigās; Šajā gadījumā precizē attiecīgā aktīva sākotnējo vērtību; Šādā gadījumā koriģē krāpšanas gadījuma vai kļūdas investīcijas internetā 2020.

gads finanšu pārskata posteņu atlikumus.

VID atklāj pārkāpumus gandrīz visos pārbaudītajos interneta veikalos / Raksts / facebooks.lv

Ja gada pārskata sagatavošanas laikā ir noticis labvēlīgs vai nelabvēlīgs notikums, kas ticami ieņēmumi internetā uz pārskata gadu turpmāk arī — nekoriģējošs notikumsbet var būtiski ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē, tad par šādu notikumu sniedz informāciju finanšu pārskata pielikumā vai vadības ziņojumā, norādot šā notikuma paredzamās finansiālās sekas vai informējot, ka tās aplēst nav iespējams.

Piemēram, finanšu pārskata pielikumā vai vadības ziņojumā sniedzamā informācija, ja gada pārskata sagatavošanas laikā ir notikuši šādi nekoriģējoši notikumi: Ja gada pārskata sagatavošanas laikā pieņemts lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu, sabiedrība finanšu pārskatu sagatavo šo noteikumu Grāmatvedības politika un tās maiņa Sabiedrība dokumentē un grāmatvedībā konsekventi ievēro grāmatvedības politiku.

Grāmatvedības politiku izvēlas un par tās ievērošanu atbild sabiedrības vadība. Izvēloties grāmatvedības politiku, ievēro šādus nosacījumus: Sabiedrība maina grāmatvedības politiku tikai tad, ja: Šīs nodaļas nosacījumi par grāmatvedības politikas maiņu neattiecas uz gadījumiem, kad sabiedrība pieņem jaunu grāmatvedības politiku saistībā ar: Ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā, asistents turbo opcijām ietekmi finanšu pārskatā atspoguļo atbilstoši noteiktajai pārejas kārtībai no pastāvošā normatīvā regulējuma uz jauno regulējumu turpmāk — pārejas kārtība.

Publikācija: Kā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīt uzkrātos ieņēmumus? Līdz ar to uzņēmums gada beigās veido uzkrātos ieņēmumus eiro apmērā, veicot grāmatojumu: D Uzkrātie ieņēmumi — eiro, K Ieņēmumi no pakalpojumiem — eiro. Kurā peļņas vai zaudējumu aprēķina PZA postenī jāuzrāda šie uzkrātie ieņēmumi — "Neto apgrozījums" vai "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi"? Gatavojot gada pārskatu, jāievēro vairāki principi, tostarp tas, ka gada pārskatā jāiekļauj līdz bilances datumam gūtā peļņa un jāsaskaņo ieņēmumi ar izmaksām. Tie ir noteikti Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 

Ja pārejas kārtība nav noteikta, kā arī ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu, tās ietekmi finanšu pārskatā atspoguļo šādi: Ja nav iespējams novērtēt grāmatvedības politikas maiņas ietekmi uz visu attiecīgo iepriekšējo gadu finanšu pārskatu posteņu rādītājiem, sabiedrība drīkst koriģēt salīdzināmos rādītājus, sākot ar to datumu, kad šāda korekcija iespējama.

Lai nodrošinātu atbilstību likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu, uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas ietekmi finanšu pārskatā var atspoguļot šādi: Mikrosabiedrība, kura pārskata gadā ir mainījusi grāmatvedības politiku, bet nesagatavo finanšu pārskata pielikumu, šo noteikumu Grāmatvedības aplēse un tās maiņa Sabiedrība sagatavo grāmatvedības aplēsi pamatlīdzekļu nolietojuma summas un uzkrājumu summas novērtēšanai, citu šajos noteikumos minētu izdevumu vai ieņēmumu veidu summu novērtēšanai, kā arī citos gadījumos, kad šāda aplēse nepieciešama, lai novērtētu pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilancē iekļaujamas summas lielumu.

Tiesību akts ir zaudējis spēku. Grāmatvedības padomes lēmums Rīgā Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr. Pieņemt Latvijas grāmatvedības standartu Nr.

Grāmatvedības aplēsē iekļautajam novērtējumam jābūt ticamam. Novērtējums ir ticams, ja sabiedrība grāmatvedības aplēses sagatavošanā pamatojas uz pēdējo pieejamo informāciju un izmanto pierādījumus, grāmatvedību un gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošajos, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktos novērtēšanas modeļus un metodes vai — normatīvajos ticami ieņēmumi internetā noteiktajos gadījumos — neatkarīgu ekspertu vērtējumu.

Sabiedrība maina grāmatvedības aplēsi, ja turpmāku notikumu ietekmē mainās apstākļi, kas bija par pamatu līdzšinējai aplēsei, vai ir iegūta jauna informācija. Ja aplēses izmaiņas ir saistītas ar iepriekš pieļautām būtiskām kļūdām piemēram, aplēses noteikšanai netika ņemta vērā visa pieejamā informācija vai tika izmantotas neatbilstošas novērtēšanas metodestad piemēro šo noteikumu Jauno grāmatvedības aplēsi piemēro finanšu pārskata posteņu novērtēšanai tajā pārskata gadā, kurā notikušas grāmatvedības aplēses izmaiņas, un attiecīgos gadījumos piemēram, ja grāmatvedības aplēse sagatavota saistībā ar pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laika vai nolietojuma aprēķināšanas metodes maiņu — arī nākamajos pārskata gados.

Novērtēšanas principa maiņa ir grāmatvedības politikas maiņa, nevis grāmatvedības aplēses maiņa.

 • Kā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīt uzkrātos ieņēmumus? - BDO
 •  Кто… кто вы .
 • Kā nopelnīt naudu Jaungada naktī
 • Variants ir pareizs

Ja nav iespējams atšķirt grāmatvedības politikas maiņu no grāmatvedības aplēses izmaiņām, izmaiņas uzskata par grāmatvedības aplēses izmaiņām. Grāmatvedības aplēses maiņas ietekmi finanšu pārskatā atspoguļo šādi: Vidēja un liela sabiedrība finanšu pārskata pielikumā sniedz informāciju aplēses veids, summa par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata gados, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojumu par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt.

Kļūdu labojumi Būtisku kļūdu, kas radusies un atklāta pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā, labo līdz gada pārskata parakstīšanas dienai, koriģējot attiecīgos finanšu pārskata posteņus. Ja pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā atklāta iepriekšējos pārskata gados radusies būtiska kļūda turpmāk — iepriekšējo gadu kļūdato labo šādi: Mikrosabiedrība, kura pārskata gadā ir konstatējusi būtisku iepriekšējo pārskatu gadu kļūdu un attiecīgi koriģējusi iepriekšējo pārskata gadu datus, ticami ieņēmumi internetā nesagatavo finanšu pārskata pielikumu, šo noteikumu Kārtība, kādā uzskaita un novērtē ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentu, autoratlīdzību un dividenžu ieņēmumus 4.

Zaudējis spēku - Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr.6 "Ieņēmumi" pieņemšanu

Ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus no produkcijas vai preču turpmāk — preces pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Neto apgrozījums" likuma Ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas datuma uzskaita tad, kad ir izpildīti attiecīgie ieņēmumu uzskaites nosacījumi.

Ieņēmumos iekļauj sabiedrības parastajā darbībā likuma Trešās personas vārdā iekasētās summas neiekļauj sabiedrības ieņēmumos. Ja sabiedrība darbojas kā komercaģents vai starpnieks, tās ieņēmumi ir tikai šīs trešās personas maksātā atlīdzība par sniegtajiem komercaģenta vai starpnieka pakalpojumiem.

Ieņēmumus no preču pārdošanas uzskaita tad, kad ir ievēroti visi šie nosacījumi: Preču pārdošanu atzīst, ņemot vērā saimnieciskā darījuma saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Ja sabiedrība patur nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus, darījums nav pārdošana un ieņēmumus neatzīst.

Kā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīt uzkrātos ieņēmumus?

Sabiedrība var paturēt nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un tiesības uz varbūtējiem ieguvumiem no šīm precēm, piemēram, gadījumos, ja: Ar konkrētu preču pārdošanas darījumu saistītās izmaksas arī pārdoto preču iegādes vai ražošanas pašizmaksu vai citu bilances vērtību, kas noteikta, piemērojot likuma Ja nav iespējams ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar konkrētu preču pārdošanas darījumu, ieņēmumus no minētā saimnieciskā darījuma neuzskaita, bet jebkuru jau saņemto atlīdzību līdz brīdim, kad radušos izmaksu apmērs kļūst zināms, norāda bilancē kā saistības pret pircēju.

Ieņēmumus no pilnībā izpildītiem pakalpojumu sniegšanas līgumiem novērtē un uzskaita katram līgumam atsevišķi saskaņā ar līguma nosacījumu izpildi. Ja bilances datumā pakalpojumu sniegšanas līgums nav pilnībā izpildīts turpmāk — nepabeigts pakalpojumu sniegšanas līgumsbet ir iespējams ticami aplēst tā izpildes finansiālos rezultātus, ar šo līgumu saistītos ieņēmumus uzskaita, ņemot vērā minētā līguma izpildes pakāpi bilances datumā turpmāk — darbu izpildes procenta metode.

 •  Буду держать вас в курсе, - произнес голос, и вслед за этим в трубке раздались короткие гудки.
 • Centu tirdzniecība ar binārām opcijām
 • Swiss guard bināro opciju apskats

Arī lasīts