Kas apstiprina papildu ienākumus.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1.

3 kauliņi opcijās

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis turpmāk — nodoklis ir nodoklis, ar opcija vidio apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no: 1 algas nodokļa, ko par darba ņēmēja gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs; 2 patentmaksas, kas ir pašvaldību noteikts avansa maksājums par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu; 3 nodokļa par ienākumiem no uzņēmējdarbības, ja tie nav peļņas nodokļa objekts, no individuālā darba turpmāk — saimnieciskā darbībano īpašuma un citiem avotiem.

Nodoklis tiek aprēķināts un iemaksāts budžetā divējā kārtībā: avansā, arī algas nodokļa un patentmaksas veidā, un rezumējošā kārtībā, sastādot gada ienākumu deklarāciju turpmāk — deklarācija. Nodokļa maksātāji Nodokli maksā: 1 Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošās personas, kuras taksācijas gadā ir guvušas ienākumus Latvijā un ārvalstīs; 2 personas, kurām Latvijas Republika nav pastāvīgā dzīvesvieta un kuras taksācijas gadā ir guvušas ienākumus no Latvijas Republikā reģistrētajām juridiskajām personām vai Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošām fiziskajām personām, vai no saimnieciskās darbības un īpašumiem, kas atrodas Latvijas Republikā.

Ar nodokli apliekamais objekts 1.

Ar nodokli tiek aplikts nodokļa maksātāja turpmāk — maksātājs kalendārā gada apliekamo ienākumu apjoms. Algas nodokļa objekts ir maksātāja mēneša apliekamie ienākumi. Maksātāja gada algas nodokļa maksātāja — mēneša apliekamais ienākums ir viņa gada mēneša ienākums, izņemot šā likuma 9. Nodokļa aprēķināšanas un ņemšanas veids 1. Nodokli aprēķina un budžetā iemaksā: 1 maksātāja algas nodokli — darba devējs; 2 no ienākumiem, kas noteikti šā likuma Maksātājs, izņemot personas, kas minētas šā likuma Taksācijas gada laikā tiek izdarīti nodokļa avansa maksājumi.

Ierobežojumi darba devējam 1. Darba devējam ir aizliegts nodarbināt personas, kas neiesniedz algas nodokļa grāmatiņu turpmāk — grāmatiņaalgas nodokļa gada karti turpmāk — gada karte vai termiņuzturēšanās atļauju, kas izdota Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā un dod tiesības strādāt algotu darbu Latvijas Republikā turpmāk — darba atļauja.

Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz steidzamu, īslaicīgu, vienreizēju darbu pildīšanu, par kuriem norēķins tiek izdarīts tūlīt pēc darbu izpildīšanas. Šādā veidā vienu personu var nodarbināt ne vairāk kā 43 stundas mēnesī vai 10 stundas nedēļā.

Ierobežojumi darba ņēmējam Katram Latvijas Republikas pastāvīgajam iedzīvotājam var būt tikai viena grāmatiņa, kuru izsniedz valsts finansu inspekcija vai pašvaldība pēc viņa dzīvesvietas. Ja persona ir nodarbināta vairākās darbavietās, tai finansu inspekcija pašvaldība līdz ar grāmatiņu izsniedz vienu vai vairākas gada kartes.

kādas iespējas nopirkt

Grāmatiņa vai gada karte ir jāiesniedz attiecīgi ieņēmumi no interneta aptaujas vietā vai kas apstiprina papildu ienākumus darba vietā. Darba ņēmējs gada karti iesniedz, arī slēdzot darba līgumu.

Linguee Apps

Grāmatiņu un gada karšu izsniegšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas valdība. Maksātāja gada ienākums Maksātāja gada ienākums ir visa taksācijas gada laikā viņa iegūto naudas un naturālo vērtību kopums.

ieņēmumi tiešsaistē bez ielūgumiem

Gada apliekamā ienākuma avoti 1. Maksātāja gada apliekamo ienākumu veido ienākumi, par kuriem ir jāmaksā algas nodoklis, un pārējie ienākumi.

viedtālruņa iespējas

Pie ienākumiem, kas apstiprina papildu ienākumus kuriem ir jāmaksā algas nodoklis, tiek pieskaitīta darba alga, prēmijas, vienreizēja un sistemātiska rakstura atlīdzība un citi ienākumi, ko darba ņēmējs saņem uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību pamata uzņēmējsabiedrībās, valsts uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kā arī atlīdzība par valsts dienesta pienākumu izpildi un ienākumi par darba līguma izpildi.

Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti: 1 ienākumi no saimnieciskās darbības, ja tas nav peļņas nodokļa objekts.

kā nopelnīt naudu no 70

Arī lasīts